PuMPuRS

Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” ietvaros Stopiņu novada pašvaldība 2019.gada 22.janvārī ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu ir noslēgusi sadarbības līgumu Nr.P6-13/05-2019 par sadarbību Eiropas Sociālā fonda projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (projekta Nr.8.3.4.0/16/I/001) īstenošanā un realizēšanā. 

Projekts tiks īstenots līdz 2023.gada 31.decembrim ar mērķi samazināt bērnu un jauniešu priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus Stopiņu novada vispārizglītojošajās skolās  izglītojamiem no 1. līdz 12.klasei.

Projekts veicinās ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, skolu, pedagogiem un vecākiem. Katram projektā “PuMPuRS” iesaistītajam skolēnam pedagogs izveidos individuālo atbalsta plānu, kurā izvērtēs mācību pārtraukšanas riskus un paredzēs nepieciešamos pasākumus šo risku mazināšanai. Plāni tiks saskaņoti ne tikai ar skolas administrāciju, pedagogiem, bet arī ar skolēniem un viņu vecākiem. Projektā “PuMPuRS” pedagogi sniegs skolēniem papildus konsultācijas mācību priekšmetos, kā arī tiks sniegts atbalsta personāla (sociālā pedagoga, psihologa u.c.) konsultatīvais atbalsts.

Projekta „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

·         Īstenošanas pamats – Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr. 460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4. specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

·         Kordinators Stopiņu pamatskolā – Stopiņu pamatskolas direktores vietnieks Aivis Šibajevs (tālr. 22142356, aivis.sibajevs@stopsk.lv )

·         Plašāka informācija par projektu – https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/

www.pumpurs.lv

https://www.facebook.com/pumpurs.lv/